27.09 / piątek

22:30

Strycharski / Flauto Dolce Techno
Rubenis / bez tytułu

Wstęp wolny
Dominik Strycharski flety proste i elektronika
Edgars Rubenis elektronika

Dominik Strycharski Flauto Dolce Techno **
Edgars Rubenis bez tytułu **

** prawykonanie